Odborný praktický seminár

Cieľová skupina:

Aprobovaný učiteľ telesnej a športovej výchovy pre stupne ISCED II a III. (2 stupeň základnej školy a stredné školy)

Forma vzdelávacieho programu:

Neakreditovaný vzdelávací program bez možnosti získania kreditov

Cieľ vzdelávacieho programu:

Cieľom vzdelávacieho programu je oboznámiť cieľovú skupinu s popisom a praktickým využitím sady 14 didaktických pomôcok za účelom skvalitnenia podmienok a procesu vyučovania telesnej a športovej výchovy na školách. Absolvent vzdelávania získa pre svoju školu 1 sadu 14 didaktických pomôcok zdarma na základe riadne vyplnenej a podpísanej Zmluvy o bezodplanom prevode majetku štátu..

Forma realizácie:

Prezenčná, 1 dňový odborný praktický seminár

Rozsah vzdelávania:

10 vyučovacích hodín

  • vzdelávanie sa uskutoční po skupinách
  • výučba bude organizovaná na školách vybraných v procese verejného obstarávania
  • termíny a miesta školení budú spresnené po prihlásení účastníkov

Podmienky účasti:

  1. zaslanie prihlášky (otvorené až do naplnenia cieľovej skupiny)
  2. zaslanie Zmluvy o spolupráci (3x) aj s prílohami (Fotokópia potvrdenia o vzdelaní, Fotokópia dokladu s číslom účtu v tvare IBAN, Súhlas so spracovaním osobných údajov); Zmluva bude zaslaná účastníkovi elektronicky
  3. povinnosťou účastníkov je prevzatie sady pomôcok v mieste školenia, resp. odvezenie na náklady vysielajúcej školy