Cieľ projektu

Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy s dôrazom na inováciu spôsobu a metód výučby na základných a stredných školách.

Rozšírenie kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy bude zamerané na zvyšovanie odbornosti s cieľom kvalifikovanejšie viesť telovýchovný proces na školách a na podporu zmien vo výučbe telesnej výchovy na základných a stredných školách tak, aby výučba bola viac zážitková a motivujúca pre súčasnú generáciu detí a mládeže. Týmto spôsobom sa zabezpečí nielen prispôsobenie procesu neformálneho, ale aj formálneho vzdelávania aktuálnym potrebám spoločnosti, čím bude napĺňaný aj globálny cieľ OP Vzdelávanie.

Programy budú orientované na zážitkový spôsob výučby telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy. Učitelia budú vedení k využívaniu nových postupov vo výučbe, k zavádzaniu nových športových a pohybových aktivít do procesu vzdelávania a k využívaniu inovatívnych pomôcok, čím sa telesná výchova zatraktívni pre deti a mládež a zároveň sa prehĺbi i rozšíri kvalifikácia učiteľov pre vyučovanie telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy.

Súčasná generácia detí a mládeže nemá taký pozitívny vzťah k športu a pohybu, ako to bolo v minulosti. Ich záujmy sú rôzne a pre pohyb, ktorý je pre zdravie nevyhnutný ich treba oveľa viac motivovať. Tomu je potrebné prispôsobiť aj prístup pedagógov, aby so súčasnou generáciou detí a mládeže vedeli lepšie a efektívnejšie pracovať. Pedagógovia môžu nové odborné prístupy, formy, metódy výučby získavať prostredníctvom systému ďalšieho vzdelávania.

Vytvorený vzdelávací program ďalšieho vzdelávania určený pre budúcich lektorov ako aj vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania poskytnú pedagogickým zamestnancom, učiteľom telesnej a športovej výchovy:

 • inovované formy a metódy vzdelávania vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb prostredníctvom zážitkových pohybových aktivít,
 • metodiku identifikácie pohybových potrieb detí a žiakov pre uplatnenie diferencovaného prístupu k rôzne fyzicky zdatným a pohybovo nadaným žiakom,
 • schopnosť zaraďovať do vyučovacieho procesu pohybové aktivity, o ktoré majú deti a mládež záujem a ktoré sú primerané ich veku a schopnostiam.

Tým sa skvalitnia výstupy vzdelávacieho procesu najmä v oblasti pohybového vzdelania a využívania získaných vedomostí k starostlivosti o svoje zdravie a formovania vzťahu k celoživotnej pohybovej aktivite ako jednému z najúčinnejších prostriedkov prevencie porúch zdravia a zvyšovania kvality života.

Programy sú obsahovo zamerané na inovácie v predmete telesná výchova, resp. telesná a športová výchova, pričom tematicky pokrývajú min. nasledovné okruhy:

 •  identifikácia pohybových predpokladov a potrieb detí a mládeže a výber vhodných pohybových aktivít,
 •  zisťovanie úrovne pohybovej výkonnosti detí a mládeže,
 •  rozvoj vytrvalostných schopností,
 •  využitie pohybovej aktivity v podpore zdravia a prevencie,
 •  zdravý životný štýl a pohybové aktivity (pohyb ako prevencia civilizačných chorôb a zvyšovanie kvality života),
 •  zdravotne orientované pohybové aktivity,
 •  špeciálne programy zážitkových pohybových aktivít a rekreačného športu pre zdravotne znevýhodnených žiakov,
 •  nové a atraktívne formy pohybových aktivít a športu,
 •  zážitkové vzdelávanie a motivácia k pravidelnému pohybu,
 •  biorytmus a psychohygiena detí a mládeže,
 •  diferencovaný prístup v modernej telesnej výchove a telesnej a športovej výchove,
 •  skupinové formy vyučovania telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy,
 •  príklady dobrej praxe v telesnej výchove a telesnej a športovej výchove,
 •  zostavovanie, resp. vypracovanie vzdelávacích programov, resp. ich častí (školských, pre jednotlivé skupiny detí a mládeže),
 •  manažment viacdňových celoškolských športových podujatí so zapojením žiakov a študentov starších ročníkov do ich organizácie,
 •  využívanie dostupných inovačných nástrojov na podporu vzdelávania v telesnej výchove / telesnej a športovej výchove,
 •  tvorba nových spoločných programov bežnej populácie detí a mládeže a nadaných jedincov so zameraním na vytváranie pozitívnych sociálnych väzieb a využívanie nadaných jedincov ako vzorov,
 •  využívanie automatizovaného vyhodnocovania získaných informácií v procese identifikácie pohybových potrieb detí a mládeže.

Obsah vzdelávacích programov je navrhnutý tak, aby rešpektoval rozdiely podľa školského veku žiakov. Relevantné tematické okruhy budú priamo v procese výučby modifikovateľné podľa cieľovej skupiny – mladší školský vek – ISCED 1, starší školský vek – ISCED 2, stredoškolský vek – ISCED 3 z dôvodov vekových osobitostí, záväzného obsahu štátneho vzdelávacieho obsahu, štruktúry vyučovania, rozdielneho postavenia a akceptácie pedagóga, rozdielnych osobných a kolektívnych cieľov, motívov k pohybovej aktivite a športu.