Cieľová skupina

Cieľová skupina – frekventanti

  • Učitelia na I. stupni ZŠ (110 hod. program)
  • Učitelia telesnej výchovy na II. stupni ZŠ a na SŠ bez aprobácie na telesnú výchovu (60 hod. program + 50 hod. program)
  • Aprobovaní učitelia telesnej a športovej výchovy pre stupne ISCED II a III. (Odborný seminár, 2. stupeň základnej školy a stredné školy)

Cieľová skupina – školitelia

  • Učitelia telesnej výchovy na I., II. stupni ZŠ a na SŠ minimálne s prvou atestáciou podľa § 27, ods. 2, písm. c) zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

POZNÁMKA: Vzdelávanie školiteľov už bolo ukončené.