Softvér - Beeper

O vytrvalostnom člnkovom behu

Vytrvalostný člnkový beh je medzinárodne uznaný štandardizovaný diagnostický nástroj na zisťovanie úrovne aeróbnych schopností (bežeckej vytrvalostnej schopnosti) a nepriame stanovenie maximálnej spotreby kyslíka. Autorom  testu bol Profesor Luc Léger v roku 1983. Pri využívaní vytrvalostného člnkového behu sa pre účely nepriameho stanovenia maximálnej spotreby kyslíka využíva známa, štatisticky významná závislosť medzi výkonom v motorickom teste vytrvalostného charakteru (napríklad prebehnutá vzdialenosť v bežeckom teste) a maximálnou spotrebou kyslíka. Takáto tesná závislosť umožňuje na základe výkonu v motorickom teste relatívne presne odhadnúť hodnoty maximálnej spotreby kyslíka testovanej osoby. Metóda určovania maximálnej spotreby kyslíka na základe poznania vzťahu medzi motorickým výkonom a maximálnou spotrebou kyslíka sa nazýva nepriame stanovenie spotreby kyslíka. Hodnoty maximálnej spotreby kyslíka zisťované touto metódou sa udávajú v mililitroch za minútu na kilogram hmotnosti [ml·kg-1·min-1 resp. ml/kg/min]. Inou alternatívou pre zisťovanie maximálnej spotreby kyslíka je zisťovanie rozdielu medzi množstvom kyslíka vo vdychovanom a vydychovanom vzduchu pri záťažovom tzv. spiroergometrickom vyšetrení.

 

O aplikácii Beeper

Aplikácia nazvaná Vytrvalostný člnkový beh - Beeper predstavuje komplexný nástroj pre nepriame stanovenie maximálnej spotreby kyslíka. Vychádza z medzinárodne uznávanej koncepcie nepriameho stanovenia maximálnej spotreby kyslíka a spĺňa kritériá nepriameho určovania maximálnej spotreby kyslíka pre potreby školskej populácie na Slovensku, ktoré boli zadefinované v roku 1996 testovacou batériu EUROFIT (MORAVEC, R et. al.: EUROFIT - Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku. Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1996. ISBN 80-967487-1-8.). Na rozdiel od iných systémov umožňuje aplikácia Vytrvalostný člnkový beh vďaka svojmu technickému dizajnu prevádzku nezávisle od 220 V - elektrickej siete. Vďaka tomuto parametru nie je využitie aplikácie limitované dostupnosťou elektrickej siete a meranie je možné realizovať nielen v uzatvorených priestoroch, ale aj pri vhodne zvolenom teréne mimo nich. Vzhľadom k uvedeným vlastnostiam je táto aplikácia maximálne bezpečná, čo je jej prednosťou napríklad pri testovaní školopovinných detí alebo mladých športovcov.

Kompletný návod na použitie aplikácie Beeper (stiahni tu).

Tabuľka na zapisovanie výsledkov testov  (stiahni tu).

Zip MP3 súboru so zvukovými signálmi pre člnkový beh  (stiahni tu. Po stiahnutí je potrebné zip archív rozbaliť). 

TABUĽKA pre zápis výsledkov testu.

Internetová stránka o aplikácii Beeper (pozri tu).