Vzdelávanie frekventantov

Časť "Vzdelávanie frekventantov" v rámci projektu je určená pre 3200 vybraných učiteľov na I. stupni ZŠ (110 hodinový program zakončený odovzdaním záverečnej práce a preskúšaním), učiteľov na II. stupni ZŠ a na SŠ, ktorí nemajú aprobáciu na telesnú výchovu, ale vyučujú ju (majú záujem vyučovať ju) popri svojom hlavnom predmete (110 hodinový program rozdelený na 2 časti - po každej nasleduje odovzdanie záverečnej práce a preskúšanie) a odborný praktický seminár pre učiteľov s aprobáciou na TV/TŠV.

Vzdelávanie má svoju prezenčnú a dištančnú časť. Prezenčné vzdelávanie pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Súčasťou dištančného vzdelávania je elektronická komunikácia medzi školiteľmi a frekventantmi, ktorej výstupom je záverečná prezentácia, resp. jej obhajoba pred skúšobnou komisiou. Prezenčná časť je organizovaná na vybraných školách počas víkendov. 110 hodinový program pre učiteľov na I. stupni tvorí jeden celok zakončený preskúšaním, program pre učiteľov na  II. stupni a na SŠ je rozdelený na 2 časti (60 a 50 hodinovej), po každej nasleduje obhajoba záverečnej prezentácie pred skúšobnou komisiou.

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE UČITEĽOV NA I. STUPNI ZŠ

Názov: TELESNÁ VÝCHOVA NA PRIMÁRNOM STUPNI VZDELÁVANIA A ZVYŠOVANIE ZÁUJMU DETÍ O POHYBOVÉ A ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Rozsah: 110 hod/22 kreditov, 1 skúška/3 kredity, spolu/25 kreditov

Oprávnená kategória: frekventanti – učitelia na I. stupni ZŠ

Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné

Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná forma
•    Prezenčná forma kontinuálneho vzdelávania = účasť na školeniach (85 hodín)
•    Dištančná forma = spracovanie záverečnej práce (25 hodín)

Dištančná forma bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie medzi frekventantmi a školiteľmi. Výstupom dištančnej časti vydelávania bude záverečná prezentácia každého účastníka na vybranú tému. Súčasťou záverečnej práce bude testovanie súboru žiakov.

Ukončenie: obhajoba záverečnej prezentácie pred trojčlennou skúšobnou komisiou

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE UČITEĽOV NA II. STUPNI ZŠ A NA SŠ

ČASŤ I (60 vyučovacích hodín)

Názov: TELESNÁ VÝCHOVA A ZVYŠOVANIE ZÁUJMU DETÍ A MLÁDEŽE O POHYBOVÉ A ŠPORTOVÉ AKTIVITY I.

Rozsah: 60 hod/12 kreditov, 1 skúška/3 kredity, spolu/15 kreditov

Oprávnená kategória: frekventanti – učitelia na II. stupni ZŠ a na SŠ bez aprobácie na telesnú výchovu, ktorí ju vyučujú

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné

Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná forma
•    Prezenčná forma kontinuálneho vzdelávania = účasť na školeniach (47 hodín)
•    Dištančná forma = spracovanie záverečnej prezentácie (13 hodín)

Dištančná forma bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie medzi frekventantmi a školiteľmi. Výstupom dištančnej časti vydelávania bude záverečná prezentácia každého účastníka na vybranú tému.

Ukončenie: obhajoba záverečnej prezentácie pred trojčlennou skúšobnou komisiou

ČASŤ II (50 vyučovacích hodín – nadväzuje na časť I.)

Názov: TELESNÁ VÝCHOVA A ZVYŠOVANIE ZÁUJMU DETÍ A MLÁDEŽE O POHYBOVÉ A ŠPORTOVÉ AKTIVITY II.

Rozsah: 50 hod/10 kreditov, 1 skúška/3 kredity, spolu/13 kreditov

Oprávnená kategória: frekventanti – učitelia na II. stupni ZŠ a na SŠ bez aprobácie na telesnú výchovu, ktorí ju vyučujú (pokračovanie 60 hod. – program B).

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné

Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná forma
•    Prezenčná forma kontinuálneho vzdelávania = účasť na školeniach (38 hodín)
•    Dištančná forma = spracovanie záverečnej práce (12 hodín)

Ukončenie: obhajoba záverečnej prezentácie pred trojčlennou skúšobnou komisiou

ODBORNÝ PRAKTICKÝ SEMINÁR V RÁMCI VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČITEĽOV TV

Rozsah: 10 hodín

Oprávnená kategória: frekventanti – učitelia telesnej a športovej výchovy na II. stupni ZŠ a na SŠ

Odborný praktický seminár zameraný na praktické využitie sady didaktických pomôcok s cieľom  skvalitnenia podmienok vyučovania telesnej a športovej výchovy na školách. Absolvent seminára získa sadu didaktických pomôcok a  praktické vedomosti o možnostiach využitia sady pomôcok. Seminár bude v rámci aktivity 2.2. zameraný na vzdelávanie aprobovaných učiteľov telesnej a športovej výchovy.

 

 

METODOLÓGIA

Druhá časť vzdelávacieho cyklu v rámci projektu bude určená pre 3 200 vybraných učiteľov telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy na základných a stredných školách, primárne pre učiteľov na I. stupni ZŠ (110 hod), pre tých učiteľov II. stupňa a SŠ (60+50) hod, ktorí nemajú aprobáciu na telesnú výchovu a vyučujú ju popri svojom hlavnom predmete a pre učiteľov s aprobáciou na telesnú výchovu (Odborný seminár). Motiváciou pre absolvovanie tohto vzdelávania bude možnosť získať kredity (25 pre prvú kategóriu a 28 pre druhú kategóriu) a inovatívne učebné materiály a pomôcky pre zatraktívnenie pedagogickej činnosti pre všetkých účastníkov. Podmienkou prihlásenia je aj súhlas riaditeľa školy, na ktorej záujemca pôsobí, s účasťou učiteľa na projektových aktivitách.

S každým vybraným záujemcom o vzdelávanie zaradeným do vzdelávacieho programu bude uzavretá pred začiatkom vzdelávania zmluva o štúdiu.

Realizácia prezenčnej časti vzdelávania zohľadňuje regionálne rozmiestnenie účastníkov vzdelávania. Bude prebiehať v prenajatých priestoroch – školách, ktoré budú vyhovujúce pre realizáciu výučbových, športových a pohybových aktivít. Výučba sa uskutočňuje počas víkendov. Vzdelávací proces je ukončený odovzdaním záverečnej prezentácie a jej obhajobou pred skúšobnou komisiou.

Cestovné náklady a príspevok na stravu sú preplácané na základe cestovného príkazu v zmysle zákona o cestovných náhradách.

Vzdelávanie zabezpečujú školitelia - učitelia s aprobáciou na predmet telesná výchova, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a absolvovali príslušný vzdelávací program.